Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non mới nhất 2021

0
171
Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non mới nhất 2021

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non mới nhất 2021. Mã ngạch giáo viên mầm non, phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên mầm non bao gồm như sau: Mời các bạn cùng tham khảo quy định mới nhất về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hiện nay

Theo Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT tiêu chuẩn bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non. Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp của viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập được phân thành 3 hạng chức danh nghề nghiệp.

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non là gì?

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau như. Trong nghề nghiệp giáo viên, bác sỹ…. Việc tuyển dụng viên chức phải dựa trên các căn cứ công việc. Vị trí việc làm, tiêu chuẩn và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp.

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non là gì?

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non được hiểu là năng lực chuyên môn. Nghiệp vụ và là trình độ của viên chức mầm non trong công tác giảng dạy, chăm sóc trẻ tại các cơ sở công lập. Việc tuyển dụng giáo viên mầm non phải dựa trên căn cứ, các điều kiện và tiêu chuẩn theo luật định.

I. Mã số, phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên mầm non:

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập. Thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm:

  1. Giáo viên mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26;
  2. Giáo viên mầm non hạng II – Mã số V.07.02.25;
  3. Giáo viên mầm non hạng I – Mã số V.07.02.24.

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I – Mã số V.07.02.24

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I - Mã số V.07.02.24

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 2021

1. Nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng 1

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng II. Giáo viên mầm non hạng I phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tham gia biên tập hoặc biên soạn nội dung tài liệu bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp huyện trở lên;

b) Tham gia bồi dưỡng hoặc tham mưu, đề xuất hoặc tư vấn, hỗ trợ, dẫn dắt. Chia sẻ về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên mầm non từ cấp trường trở lên;

c) Tham gia ban giám khảo các hội thi của cấp học mầm non từ cấp huyện trở lên.

d) Tham gia hội đồng tự đánh giá hoặc đoàn đánh giá ngoài. Hoặc kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cấp huyện trở lên.

2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

Ngoài các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non hạng II. Giáo viên mầm non hạng I phải là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo và vận động. Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo.

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a) Có bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên. Hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non và có bằng cử nhân quản lý giáo dục trở lên;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I.

4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

a) Tích cực, chủ động thực hiện và tuyên truyền vận động. Hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật. Của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục mầm non vào công việc nhiệm vụ được giao;

b) Thực hiện sáng tạo, linh hoạt; chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện được chương trình, kế hoạch giáo dục mầm non;

c) Tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp, cha mẹ và người giám hộ trẻ em và cộng đồng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; có khả năng thực hiện nhiệm vụ của giáo viên cốt cán;

d) Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng I và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao;

đ) Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc là giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên;

e) Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I (mã số V.07.02.24) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25) hoặc tương đương từ đủ 06 (sáu) năm trở lên. Tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II – Mã số V.07.02.25

Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II

1. Nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng 2

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng III. Giáo viên mầm non hạng II phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa tại các lớp bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp trường trở lên; hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

b) Đề xuất các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ (khối) chuyên môn;

c) Tham gia ban giám khảo các hội thi cấp học mầm non từ cấp trường trở lên;

d) Tham gia các hoạt động chuyên môn khác như hội đồng tự đánh giá hoặc đoàn đánh giá ngoài; kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cấp trường trở lên; tham gia hướng dẫn, đánh giá thực tập sư phạm của sinh viên (nếu có).

2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

Ngoài các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non hạng III, giáo viên mầm non hạng II phải luôn luôn gương mẫu thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a) Có bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non và có bằng cử nhân quản lý giáo dục trở lên;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II.

4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

a) Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục mầm non và triển khai thực hiện có kết quả vào nhiệm vụ được giao;

b) Thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương;

c) Chủ động tổ chức và phối hợp kịp thời với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

d) Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng II và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiếu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao;

đ) Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên;

e) Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III

Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III

1. Nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng 3

a) Thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo kế hoạch giáo dục của nhà trường và tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở nhóm, lớp được phân công phụ trách theo Chương trình giáo dục mầm non; thực hiện công tác giáo dục hòa nhập và quyền trẻ em;

b) Trau dồi đạo đức nghề nghiệp. Gương mẫu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em. Bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em;

c) Rèn luyện sức khỏe; hoàn thành các khóa học, các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Tham gia các hoạt động chuyên môn. Bảo quản và sử dụng thiết bị giáo dục được giao;

d) Phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng. Trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

đ) Thực hiện nghĩa vụ của công dân, các quy định của pháp luật, ngành Giáo dục, nhà trường và địa phương;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp giáo viên mầm non

a) Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các quy định của ngành và địa phương về giáo dục mầm non;

b) Yêu nghề, thương yêu trẻ em; kiên nhẫn, biết kiểm soát cảm xúc. Có tinh thần trách nhiệm cao; có kiến thức, kỹ năng cần thiết. Có khả năng sư phạm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ;

c) Thường xuyên trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo. Gương mẫu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em. Bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; đoàn kết, tương trợ, hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp;

d) Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo. Quy định về hành vi, ứng xử và trang phục.

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III. (đối với giáo viên mầm non mới được tuyển dụng vào giáo viên mầm non hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

a) Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục mầm non. Và triển khai thực hiện vào nhiệm vụ được giao.

b) Thực hiện đúng chương trình giáo dục mầm non.

c) Biết phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ trẻ em và cộng đồng trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

d) Biết quản lý, sử dụng, bảo quản và giữ gìn có hiệu quả tài sản cơ sở vật chất, thiết bị mầm non của nhóm/Lớp, trường;

đ) Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

Xem thêm: 24 Kỹ năng xử lý tình huống sư phạm mầm non với phụ huynh

Bảng lương giáo viên mầm non theo hạng chức danh nghề nghiệp mới 2021

Hạng chức danh nghề nghiệp Hệ số lương Mức lương từ 20/3/2021 Chuẩn trình độ đào tạo
Giáo viên mầm non Hạng I Từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38 5.960 triệu

đến

9.506 triệu

 

Có bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên. Hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non và có bằng cử nhân quản lý giáo dục trở lên.
Hạng II Từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 3.468 triệu

đến

7.420 triệu

Có bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non và có bằng cử nhân quản lý giáo dục trở lên.
Hạng III Từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89 3.129 triệu

đến

7.286 triệu

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên

 

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Sáng Kiến Kinh Nghiệm của Đồ Chơi Hoàng Hà.

Chúc các bạn thành công!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây