Bài thu hoạch chính trị hè 2022 dành cho giáo viên mới nhất

0
220
Bài thu hoạch chính trị hè 2022 dành cho giáo viên mới nhất

Bài thu hoạch chính trị hè 2022 dành cho giáo viên – Tổng hợp các mẫu bài thu hoạch chính trị hè dành cho giáo viên, bài thu hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2022 – 2023, bài thu hoạch chính trị năm 2022, bài thu hoạch chính trị hè 2022 về ý chí tự lực tự cường… sẽ là các tài liệu tham khảo bổ ích giúp các thầy cô giáo nắm được cách viết bài thu hoạch chính trị hè 2022.

Sau đây là nội dung chi tiết bài thu hoạch chính trị hè 2022 dành cho giáo viên để các thầy cô có thêm tư liệu tham khảo hoàn thành tốt bài thu hoạch chính trị hè

Chức vụ: Giáo viên BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2022

Câu hỏi:

1. Phân tích, làm rõ nhận thức sâu sắc nhất của cá nhân về những nội dung điểm mới nổi bật trong Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

2. Từ những nội dung được học tập Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022” của thành phố Cần Thơ, đồng chí nêu những việc đăng ký làm theo của mình.

3. Liên hệ với thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị mà đồng chí công tác để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ của địa phương, đơn vị nhiệm kỳ 2020 – 2025, cũng như nhiệm vụ của ngành chuyên môn.

4. Những kiến nghị đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Bài làm

Qua thời gian học tập các nội dung chương trình bồi dưỡng chính trị hè năm 2022, nhận thức của cá nhân về các nội dung được nghiên cứu, học tập:

1. Phân tích, làm rõ nhận thức sâu sắc nhất của cá nhân về những nội dung điểm mới nổi bật trong Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã thảo luận và ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37 QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm với nhiều điểm mới nổi bật.

VỀ ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG, CHÍNH ĐÓN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

So với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã đề ra những điểm mới nổi bật cụ thể:

Thứ nhất, mới trong phạm vi của Kết luận Thứ hai, mới trong đề ra mục tiêu.

Thứ ba, mới trong nhiệm vụ, giải pháp

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đáng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm

Năm là, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

VẺ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về những điều đảng viên không được làm, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã thống nhất ban hành Quy dinh só 37-QD/TW.

Quy định số 37-QĐ/TW giữ nguyên 19 điều như trước (đưa nội dung của 2 điều vào những điều khác và thêm 2 điều mới), kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp, bổ sung một số nội dung đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII. Cụ thể như sau:

Một là, đưa nội dung của 2 điều vào các điều khác:

Đưa nội dung của điều 7 trong Quy định số 47: “Đảng viên (kể cả cấp uỷ viên và đảng viên là cán bộ diện cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ quản lý) tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội (theo quy định phải do tổ chức đảng giới thiệu) khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép” vào Điều 2 Quy định 37.

Đưa nội dung điều 10: “Can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, đi học, đi nước ngoài trái quy định. Lợi dụng chức vụ được giao để chiếm dụng, vay, mượn tiền, tài sản của đối tượng trực tiếp quản lý trái quy định. Ép buộc, mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức để bao che, giảm tội cho người khác” vào nội dung Điều 12 và Điều 13 Quy định số 37.

Hai là, bổ sung hai điều cấm mới

Bổ sung Điều 3, quy định đảng viên không được “phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; “tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyển quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”.

Bổ sung Điều 13 cấm đảng viên “can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xả, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác”.

Ba là, sửa đổi, bổ sung một số điều

Quy định số 47, Điều 9 nghiêm cấm đảng viên báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực; kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định; mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định; tham gia rửa tiền.

Còn trong Quy định số 37, bổ sung một số hành vi nghiêm cấm. Đó là “không được sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định”.

Điều 11 Quy định số 37 bổ sung nội dung dạng viên không được “lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Các hành vi khác được bổ sung vào những điều đảng viên không được làm còn có: Không được “đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý”; không được “có hành vi chạy chức chạy quyền”, “tham ô” hay “thờ ơ vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội”…

Bốn là, thay đổi thứ tự một số điều không được làm.

Như điều cấm ở vị trí số 2 là không “cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những quan điểm trái với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước” được xếp vị trí thứ tư.

Năm là, chính xác hóa thể thức văn bản và diễn đạt một số điều cho chặt
hơn

2. Từ những nội dung được học tập Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022” của thành phố Cần Thơ, đồng chí nêu những việc đăng ký làm theo của mình.

Với mục đích quán triệt, cụ thể hóa nội dung chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chỉ tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV và Nghị quyết nhiệm vụ năm 2022 của Thành ủy; gắn việc triển khai chuyên đề năm 2022 với thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng… Tập trung quán triệt, thực hiện tốt các nội dung về học tập, làm theo Bác và nếu gương của cán bộ, đảng viên thành phố; đẩy mạnh công tác tuyên truyền… Bản thần tôi đăng ký thực hiện những nội dung sau:

– Tham gia sinh hoạt định kỳ qua các cuộc họp hội đồng, chuyên môn, các chuyên để học tập giảng dạy. Chú trọng thảo luận, trao đổi về thực trạng, khô khăn, hạn chế, đề ra các giải pháp giải quyết triệt để những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác ở cơ quan, đơn vị. Luôn tâm niệm phải gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động.

– Xây dựng cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Hoàn thành cam kết trong quý 1 năm 2022. Viết báo cáo nộp cho BGH trường.
Phát huy tối đa năng lực bản thân, tham gia tất cả các hoạt động Dạy- học một cách có hiệu quả, linh động và sáng tạo. Bồi dưỡng học sinh thi đấu trong các hội thi, tích lũy kiến thức đạt chuẩn quy định.

3 . Liên hệ với thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị mà đồng chí công tác để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ của địa phương, đơn vị nhiệm kỳ 2020 – 2025, cũng như nhiệm vụ của ngành chuyên môn.

Ban thân cần duy trì nâng cao chất lượng chuyên môn, chủ động phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chung của nhà trường đẻ ra, đảm bảo hiệu quả công tác, chất lượng và tiến độ nhiệm vụ được giao. Luôn có ý thức giữ gia đoàn kết trong đơn vị, bản thân luôn tự đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, Tôn trọng nguyên tắc pháp luật không keo be gây mát đoàn kết trong nội bộ đơn vị

– Thực hiện tốt các quy định, quy chế do BGH nhà trưởng ban hành Gương mẫu chấp hành tốt các quy định của địa phương nơi cư trú, tham gia sinh hoạt động góp ý kiến trong xây dựng nhà trường.

– Luôn có ý thức nghiêm túc, tự giác trong việc cái tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công việc. thực hiện nghiêm túc và tuân thủ đúng theo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

– Luôn phối hợp với nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền đến phụ huynh trong quá trình dạy trẻ, ren luyện cho trẻ kĩ năng tư duy sáng tạo, thông qua các câu hỏi gợi mở để khai thác kiến thức của trẻ và giúp trẻ phát huy tính chủ động, từ học cho trẻ, luôn tạo ra sự đồng thuận và phối hợp với cha mẹ học sinh và nhà trường vì điều này rất cần thiết và quan trong.

– Luôn cập nhật thông tin trên các trang chính thống, biết chất lọc, tìm hiểu những tấm gương vừa có tài, vừa có đức để học hỏi.

– Luôn giữ vững quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong mọi tình huống.

– Luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, đồng thời vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các qui định của địa phương nơi cư trú

– Nghiêm túc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

– Có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực. Luôn giữ gìn sự đoàn kết nội bộ trong nhà trường.

– Xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và phụ huynh học sinh.

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn bản thân. Tham gia các lớp tập huấn chương trình Sách giáo khoa mới nhằm nắm bắt được các yêu cầu
về nội dung và phương pháp dạy học phù hợp.

– Tham gia bồi dưỡng thường xuyên chương trình dành cho cốt cán và đại trà.

– Sinh hoạt cụm thường xuyên. Tham gia các buổi chuyên đề, thao giảng, dự giờ góp ý rút kinh nghiệm nghiêm túc và hiệu quả.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây