Việc lắp đặt và vận hành sử dụng hết sức dễ dàng. Lên thiết kế trên bản vẽ và dựng thiết kế 3d khu sân chơi sau khi đã thống nhất lựa chọn thiết bị